Ogólne zasady udostępniania danych i lista rejestrów, ewidencji, archiwów

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Sokółce w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692 oraz z 2016 r. poz. 1634).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

Ewidencja gruntów i budynków
Szczegółowa osnowa geodezyjna
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
Rejestr cen i wartości nieruchomości
Ewidencja nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości
Ewidencja pojazdów
Ewidencja kierowców
Ewidencja instruktorów nauki jazdy
Ewidencja wykładowców nauki jazdy
Ewidencja przedsiebiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Rejestr osób posiadających zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Rejestr osób uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestr przedsiębiorców wykonujących krajowy, drogowy transport osób
Rejestr przedsiębiorców wykonujących krajowy, drogowy transport rzeczy
Rejestr przedsiębiorców posiadających zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Rejestr przedsiębiorców wykonujących pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Rejestr przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Rejestr przedsiębiorców wykonujących regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
Rejestr przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób samochodem osobowym
Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr szkoleń wstępnych bhp
Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia
Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Rejestr wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Rejestr wniosków o wydanie legitymacji niepełnosprawnego dziecka
Rejestr wniosków o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
Rejestr wniosków o wydanie karty parkingowej dla placówki
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wykaz rzeczy znalezionych
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Wykaz osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sokółce, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
Dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
Dziennik pracy administratora systemu
Dziennik pracy na stanowisku komputerowym
Książka wejść i wyjść do strefy ochronnej
Rejestr wydanych przedmiotów
Wykaz użytkowników systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Sokółce
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów obejmujących lata 1999-2000
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" 2001-2009
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" obejmujący lata 2001-2009
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" obejmujący lata 2001-2009
Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" obejmujący lata 2001-2009
Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów obejmujący lata 2010-2011
Dziennik korespondencyjny obejmujący lata 2010-2011
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek obejmujący lata 2010-2011
Dziennik ewidencji
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sokółce
Rejestr czynności przetwarzania danych
Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Starosta Sokólski
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów
Rejestr sprzętu pływającego
Rejestr wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, których wystepują te ruchy
Rejestr wniosków w sprawie pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Ewidencja uproszczonych planów urzadząnia lasu
Archiwum Geologiczne
Rejestr aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat
Rejestr uchwał Rady
Rejestr wniosków i opinii Komisji
Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
Rejestr uchwał Zarządu
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr Zarządzeń Starosty
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr zgłoszeń budowy/robót budowlanych
Rejestr pozwoleń na budowę
Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń
Rejestr archiwum

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2017-02-17

Wprowadzający: Aneta Onoszko

Data modyfikacji: 2018-03-28

Opublikował: Aneta Onoszko

Data publikacji: 2017-02-17