Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie BI.ZUZ.1.4210.3.27.2.2022.AW

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 15 czerwca 2022r. znak: BI.ZUZ.1.4210.3.27.2.2022.AW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

a) rowów wraz z przepustami, zlokalizowanych na dz. o nr geod.: 726/3, 756/1, 755/1, 724/5, 723/5, 754/1, 753/3, 722/5, 721/5, 752/3, 725/1, 726/2, 724/3, 723/3, 722/3, 723/5, 722/5, 721/5, 708/3, 708/5, 707/1, 706/1, 706/2, 705/2, 703/4, 703/3, 732/3, 732/2, 797/1, 709/1, 710/2, 710/3, 710/1, 709/3, 781, 67/5, 67/3, 72/1, 47/2, 47/1, 46/1, 46/2, 45/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin.

2. Wykonanie przebudowy urządzeń wodnych:

a) rowów, zlokalizowanych na dz. o nr geod.: 723/3, 722/3, 724/3, 705/2, 707/1, 706/1, 708/5, 710/3, 709/3, 781, obręb Sztabin, gmina Sztabin

3. Wykonanie likwidacji urządzeń wodnych:

a) rowów wraz z przepustami, zlokalizowanych na dz. o nr geod.: 127/1, 128/1, obręb Horodnianka, gmina Suchowola; 754/1, 723/5, 722/5, 753/3, 752/3, 721/5, 723/3, 722/3, 724/3, 724/5, 725/1, 726/2, 726/3, 728/3, 730/2, 733/1, 733/2, 735/3, 709/1, 797/1, 708/3, 708/5, 707/1, 706/1, 705/1, 703/3, 732/3, 732/2, 797/1, 709/1, 710/2, 710/3, 710/1, 72/1, 72/2, 67/5, 67/3, 72/1, 72/2, 709/1, 781, 67/3, 72/1, 709/3, 708/3,708/5, 707/1, 706/1, 705/1, 705/2, 709/1, obręb Sztabin, gmina Sztabin.

b) zbiornika wodnego na dz. o nr geod.: 709/3, 710/3, 709/1, obręb Sztabin, gmina Sztabin.

4. Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące:

a) obiektu mostowego – estakady, zlokalizowanej na działkach o nr geod.: 1102, 1011, 1010/2, 877/3, 749/4, 750/3, 751/3, 752/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 536, obręb Horodnianka, gmina Suchowola, 1/1, 1/3, obręb Domuraty, gmina Suchowola.

b) napowietrznej linii elektroenergetycznej na działce o nr geod. 1102, obręb Sztabin, gmina Sztabin.

5. Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) drogi o ruchu przyśpieszonym, wraz z elementami wyposażenia, tj. rowami drogowymi i ogrodzeniem na działkach o nr geod.: 1102, 1011, 1010/2, 877/3, 749/4, 750/3, 751/3, 752/3, 753/3, 721/5, 722/5,  723/5, 724/5, 726/3, 724/3, 727/3,726/2, 725/1, 727/2, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 1/1, 1/3, obręb Domuraty, gmina Suchowola; 90/2, 536, obręb Horodnianka, gmina Suchowola;

b) estakady nad rzeką Biebrzą, w ciągu drogi gminnej, nad szlakiem migracji zwierząt, na działkach o nr geod.: 1102, 1011, 1010/2, 877/3, 749/4, 750/3, 751/3, 752/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 536, obręb Horodnianka, gmina Suchowola; 1/1, 1/3, obręb Domuraty, gmina Suchowola;

c) drogi klasy D wraz z elementami wyposażenia, tj. rowami drogowymi, zjazdami na działkach o nr geod.: 877/3, 750/3, 751/3, 752/3, 753/3, 754/1,  755/1, 756/1, 724/5, 726/3, 727/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

d) zjazdu do zbiornika wraz z miejscem do zawracania, na działce o nr geod. 726/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

e) zjazdu do urządzeń podczyszczających wody opadowe wraz z miejscem do zawracania na działce o nr geod. 754/1, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

f) szczelnego zbiornika retencyjnego ZB12 na działkach o nr geod.: 724/5, 726/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

g) rowu R-A, wraz z przepustami na działkach o nr geod.: 726/3, 756/1, 755/1, 724/5, 723/5, 754/1, 753/3, 722/5, 721/5, 752/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

h) rowu R-A6, na działkach o nr geod.: 725/1, 726/2, 724/3, 723/3, 722/3, 723/5, 722/5, 721/5, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

i) przejścia dla zwierząt na działkach o nr geod.: 726/2, 724/5, 722/5, 723/5, 753/3, 752/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

j) przepustu na rowie melioracyjnym na działkach o nr geod.: 756/1, 726/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

k) kanalizacji deszczowa wraz ze studniami wpadowymi na działkach o nr geod.: 724/5, 723/5, obręb Sztabin, gmina Sztabin;

l) kanalizacji deszczowa wraz ze studniami, studniami wpadowymi oraz urządzeniami podczyszczającymi na działkach o nr geod.: 753/3, 722/5, 752/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 87/3, 536, obręb Horodnianka, gmina Suchowola;

m) telekomunikacyjny kanał technologiczny wraz ze studniami na działkach o nr geod.: 1102, 1011, 1010/2, 877/3, 749/4, 750/3, 751/3, 752/3, 721/5, 722/5, 723/5, 723/3, 724/3, 726/2, 725/1, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 1/1, 1/3, obręb Domuraty, gmina Suchowola; 87/3, 536, obręb Horodnianka, gmina Suchowola

n) sieci eNN wraz ze złączem na działkach o nr geod.: 87/3, 536, 90/2, obręb Horodnianka, gmina Suchowola; 1/3, obręb Domuraty, gmina Suchowola; 87/3, 536, 90/2,

o) linii wysokiego napięcia LWN110 wraz z wykonaniem słupów na działkach o nr geod.: 1102, 898, 330/6, 330/5, 1010/1, 1009/1, obręb Sztabin, gmina Sztabin; 87/4, 529/2, 89/2, 89/1, obręb Horodnianka, gmina Suchowola.

6. Lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km – drogi o ruchu przyspieszonym o nawierzchni bitumicznej i przekroju jednojezdniowym wraz z elementami wyposażenia tj. rowami drogowymi, elementami odwodnienia (wpusty, przykanaliki) i ogrodzeniem (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2022-06-15

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-06-20

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-06-20