Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję o tym, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu rozpatrzenia złożonej petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami:
 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
 2. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu oraz odbiorcom danych, z którymi administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych odbiorców systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z wprowadzonymi do udostępnionych administratorowi systemów informatycznych danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasie będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);
 • na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • w przypadku gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może uniemożliwić administratorowi rozpoznanie złożonej petycji;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2021-04-02

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2019-04-04