Informacje ogólne

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

Wydział Spraw Społecznych
III piętro, pokój nr 103, tel. 857110815,

Godziny pracy Biura
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00

JEŚLI ZGUBIŁEŚ COŚ WARTOŚCIOWEGO NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO I NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ, SPRAWDŹ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH, KTÓRE MIEŚCI SIĘ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o :

 • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501),
 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, poz. 2337 i poz. 2339 oraz z 2023 r. poz. 326.),
 • ustawę o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572)

POUCZENIE:

 • Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
 • Jeżeli rzecz po dwóch latach nie została odebrana przez osobę uprawnioną, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli odbierze rzecz w ciągu 2 tygodni od doręczenia wezwania do odbioru. W przypadku nieodebrania rzeczy przez znalazcę w wyznaczonym terminie właścicielem stanie się powiat.
 • Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobą uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

BIURO NIE PRZYJMUJE:

 • znalezionych zwierząt. Opiekę zwierzętom zapewniają schroniska, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
 • ubrań używanych, kluczy oraz produktów spożywczych;
 • rzeczy, która stanowiła depozyt w postępowaniu prowadzonym w oparciu o odrębne przepisy;
 • rzeczy, która należy do produktów lub przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 • rzecz została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.

Informuje się, że:

 • Osoby poszukujące rzeczy zgubionej mogą zgłosić do Biura informację o poszukiwanej rzeczy. Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie pod numerami telefonu: 857110811, 857110815, elektronicznie na adres: starostwo@sokolka-powiat.pl lub osobiście za pomocą oświadczenia o zagubieniu rzeczy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu;
 • Osoba poszukująca zobowiązana jest do wymienienia cech charakterystycznych poszukiwanej rzeczy, daty i miejsca zagubienia rzeczy, a także podania danych kontaktowych.
 • Rzecz zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
 • Rzeczy przechowywane są w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8.
 • Informacji i wyjaśnień udziela Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka (III piętro, pokój 103) tel. 857110815.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Radosław Kabelis

Data modyfikacji: 2023-08-04

Opublikował: Radosław Kabelis

Data publikacji: 2018-05-29