Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski z siedzibą w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka;

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się kontaktować osoby, których dane są przetwarzane, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych; z inspektorem ochrony danych można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.: przyjęcia i rozpatrzenia wniesionej petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami:

  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione operatorowi pocztowemu oraz odbiorcom danych, z którymi administrator ma zawarte umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych odbiorców systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z wprowadzonymi do udostępnionych administratorowi systemów informatycznych danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po tym czasie będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa przez okres ustalony na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);

7) na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

8) w przypadku gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o petycjach skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniesionej petycji;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Aneta Onoszko

Modyfikujący: Aneta Onoszko

Data modyfikacji: 2019-04-04

Opublikował: Aneta Onoszko

Data publikacji: 2019-04-04

Rejestr zmian