Informacja Starosty Sokólskiego - modernizacja EGiB - gm. Sokółka

INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 3 listopada 2022 r.
o operacie opisowo – kartograficznym całej jednostki ewidencyjnej Sokółka – obszar wiejski obejmującej 62 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Sokólski informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego opracowanego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną dla całej jednostki ewidencyjnej Sokółka – obszar wiejski obejmującej 62 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, województwo podlaskie, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa powiatowego w Sokółce w okresie od 01 września 2022 roku do 21 września 2022 roku, stały się z dniem 13 października 2022 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.
Zarzuty te można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, 16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2022-11-04

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2022-11-07

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2022-11-07