Podstawy prawne działania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce 

tel. 85 711 08 53
pokój nr 61

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920), do zadań powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, w tym m. in. w zakresie ochrony praw konsumenta. Szczegółowe zadania i obowiązki powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1076, 1086) - art. 37-43 oraz art. 114.

 

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1)      zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)      składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)      występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)      współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja wynikająca z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145, 1495, z 2020 poz. 875).

 

Rzecznik działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu sokólskiego.

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Januszkiewicz

Data wytworzenia: 2017-02-16

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2024-04-02

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2017-02-16