OŚA – I.6341.20.2017.EC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Sokólski na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz dyspozycji art. 127
ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121).

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji z dnia 27 czerwca 2017r., znak: OŚA-I.6341.20.2017.EC mocą której udzielono Gminie Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21, 16 – 205 Nowy Dwór pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę istniejących przepustów oraz budowę rowów otwartych
i przepustów na rowach i pod zjazdami w ciągu drogi gminnej Nr 103587B, gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie, w ramach inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 103587B (Synkowce - Kudrawka) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie”.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 60B w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek w godz. 800 – 1600 , wtorek – piątek w godz. 730 – 1530.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-06-27

Wprowadzający: Paweł Januszkiewicz

Data modyfikacji: 2017-07-03

Opublikował: Paweł Januszkiewicz

Data publikacji: 2017-06-28