Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak:OŚA-I.6341.46.2017.EC

Sokółka, dnia 12 października 2017r.

OŚA-I.6341.46.2017.EC

O B W I E S Z C Z E N I E


Starosta Sokólski na podstawie art. 49 w związku z 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks ostępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz dyspozycji art. 127 ust. 6, ust. 7 i 7a w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a), ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1121) informuje, iż na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1,16 – 200 Dąbrowa Białostocka wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. likwidację przepustu P1,

2. rozbiórkę przepustów P2, P3, P4, P5 i P6,

3. wykonanie przepustów P2, P3, P4, P5 i P6

w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno – Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka”

Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1496).

Prace związane z realizacją w/w zadania, w zakresie objętym wnioskiem obejmują następujące działki położone na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka:

Obręb Jaczno:

Działki o Nr: 39, 40, 41.

Obręb Grzebienie:

Działki o Nr: 322/1, 344/1, 27/2, 32/1, 60/1, 39/1, 40/2, 41/1, 108/3, 109/3, 157, 159/4, 159/5, 162/3, 162/6, 153/4, 170.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Właściciele ww. działek, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego posiadają status Strony, mają prawo w każdym stadium postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Sokólskiego, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski, co do toczącego się postępowania administracyjnego w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 57, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7 30 – 15 30 w terminie 7 dni od dnia dokonania doręczenia.

 

z up. Starosty              
Wiesława Burnos           
Dyrektor Wydziału         
Ochrony Środowiska i Architektury

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-10-13