Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-I.6341.50.2017.EC

Sokółka, dnia 24 października 2017r.

OŚA-I.6341.50.2017.EC

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Starosta Sokólski na podstawie art. 49 w związku z 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz dyspozycji art. 127 ust. 6, ust. 7 i 7a w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a), ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuje, iż na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. przepustu pod koroną drogi gminnej Nr 103525B w km 3+639,

2. rowów przydrożnych otwartych w tym rowów odparowujących o poszerzonym dnie,

3. przepustów pod zjazdami.


w ramach zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103525B Jaczno – Grzebienie, gm. Dąbrowa Białostocka”

Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496).

Prace związane z realizacją w/w zadania, w zakresie objętym wnioskiem obejmują następujące działki położone na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka:

Obręb Jaczno:

Działki o Nr: 39, 40, 41.

Obręb Grzebienie:

Działki o Nr: 21/1, 331, 70/2, 24/7, 26/8, 27/2, 32/1, 39/1, 40/2, 108/3, 41/1, 60/1, 109/3, 60/2, 337/1, 61/1, 61/7, 62, 63/3, 64/4, 55/2, 49/1, 50/2, 51, 54, 52, 59/1, 322/1, 344/1, 155/3, 156, 149, 157, 159/4, 159/5, 167/4, 168, 169, 170, 153/4, 162/3, 162/6, 163/2, 164/3, 164/2, 177.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Właściciele ww. działek, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego posiadają status Strony, mają prawo w każdym stadium postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Sokólskiego, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski, co do toczącego się postępowania administracyjnego w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 57, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7 30 – 15 30 w terminie 7 dni od dnia dokonania doręczenia.

 

z up. Starosty                  
Krzysztof Bakunowicz             
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

 

Otrzymują:

1. Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka (tablica ogłoszeń i strona internetowa BIP Urzedu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej)

2. Sołtys miejscowości Jaczno (do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaczno),

3. Sołtys miejscowości Grzebienie ( do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grzebienie)

4. a/a – 2 egz. (w tym 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa, BIP Starostwa)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-10-24

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-10-26