OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO znak OŚA-I.6341.35.2017.AT

Sokółka, dnia 21 sierpnia 2017r.

OŚA-I.6341.35.2017.AT

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Sokólski na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz dyspozycji art. 127 ust. 6, ust. 7 i 7a w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) i art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1121) informuje, iż na wniosek
Burmistrza Sokółki, ul. Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę rowów przydrożnych z przepustami w ramach realizacji zadania „Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej Nr 673”.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496)

Prace związane z realizacją w/w zadania, w zakresie objętym wnioskiem obejmują następujące działki położone na terenie Gminy Sokółka:

Obręb Sokółka

Działki Nr: 502, 503, 504, 513/1, 514/1, 515/4, 516/12, 516/27, 516/28, 517/6, 518/8, 519/16, 520/1, 520/14, 520/15, 524, 525.

Obręb M. Sokółka – Kraśniany

Działki Nr.: 889/1.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Właściciele ww. działek, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego posiadają status Strony, mają prawo w każdym stadium postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostę Sokólskiego, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski, co do toczącego się postępowania administracyjnego w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, II piętro, pokój 56, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 730 - 1530 w terminie 7 dni od dnia dokonania doręczenia.

z up. Starosty

Wiesława Burnos

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Architektury

Otrzymują:

Gmina Sokółka, ul. Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka,

a/a – 2 egz. (w tym 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa, BIP Starostwa)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-08-21

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-08-22

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-08-22