OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku: OŚA-V.6740.4.1.2017

OŚA-V.6740.4.1.2017                       

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 26 STYCZNIA 2017 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 10 stycznia 2017r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych (ul. Szkolna, ul. bez nazwy (dojazd do cmentarza), ul. Ogrodowa, dr gminna nr 103584B) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, powiat Sokólski, województwo Podlaskie.

            Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201106_2 Nowy Dwór

  • obręb ewidencyjny 0010 Nowy Dwór: 1195, 1085, 292, 296, 310, 1267, 791, 1302, 1303, 746, 1289, 1183/2, 309/3 (z podziału działki 309/2), 1290/2 (z podziału działki 1290/1), 747/1 (z podziału działki 747), 1262/1 (z podziału działki 1262), 1288/1 (z podziału działki 1288), 1279/1 (z podziału działki 1279), 1173/1;
  • obręb ewidencyjny 0005 Chworościany: 155, 82, 156, 105, 183, 163, 65/1 (z podziału działki 65), 159/1 (z podziału działki 159), 160/1 (z podziału działki 160), 83/1 (z podziału działki 83), 162/1 (z podziału działki 162), 84/1 (z podziału działki 84), 85/3 (z podziału działki 85/1), 164/1 (z podziału działki 164), 168/1 (z podziału działki 168), 169/1 (z podziału działki 169), 170/1 (z podziału działki 170), 171/1 (z podziału działki 171), 172/1 (z podziału działki 172), 173/1 (z podziału działki 173), 86/1 (z podziału działki 86), 98/1 (z podziału działki 98), 100/1 (z podziału działki 100), 101/1 (z podziału działki 101), 102/1 (z podziału działki 102), 131/1 (z podziału działki 131), 134/1 (z podziału działki 134), 193/1 (z podziału działki 193), 194.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 

 

 

z up. Starosty

Bernard Łuckiewicz

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Architektuy

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2017-01-26

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-01-26