OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 z dnia 04 STYCZNIA 2017r.

                

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.5.5.2016 z dnia 04 STYCZNIA 2017r.

Na podstawie art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2031) zawiadamiam, że ponownie jest prowadzone postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Nadrzecznej w Sokółce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego

         Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201108_5 Sokółka

  • 2790/1, 2647/10, 2647/11, 2714 – obręb ewidencyjny 0034 Sokółka ,
  • 583, 473/6, 480, 451/7, 474/1, 475/1, 476/1obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 

 

z up. Starosty

Bernard Łuckiewicz                      

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2017-01-04

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2017-01-04