OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku: OŚA-V.6740.4.4.2017

OŚA-V.6740.4.4.2017                       

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 09 MAJA 2017 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrz Sokółki, Pl. Kościuszki 1 16-100 Sokółka z dnia 5 kwietnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Os. Zielone w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka:

 • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2873, 3107/16, 3107/26, 3107/18, 3107/8, 3786, 3107/35, 3107/34, 3106/1 (z podziału działki 3106), 3107/56 (z podziału działki 3107/9), 3107/54 (z podziału działki 3107/10), 3107/52 (z podziału działki 3107/11), 3107/48 (z podziału działki 3107/13), 3107/50 (z podziału działki 3107/12), 3107/46 (z podziału działki 3107/14), 3107/42 (z podziału działki 3107/25), 3107/44 (z podziału działki 3107/32), 3107/39 (z podziału działki 3107/28), 3813/1 (z podziału działki 3813), 3107/37 (z podziału działki 3107/36);

 • obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa: 274.     

Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych, na które Inwestor posiada prawo dysponowania gruntem:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka

 • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2876/6, 2871, 3107/25;

 • obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa: 513/3, 278/3.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 

STAROSTA

Piotr Rećko

OŚA-V.6740.4.4.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) Starosta Powiatu Sokólskiego zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej ul. Os. Zielone w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Inwestycja realizowana na nieruchomościach i ich częściach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka:

 • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2873, 3107/16, 3107/26, 3107/18, 3107/8, 3786, 3107/35, 3107/34, 3106/1 (z podziału działki 3106), 3107/56 (z podziału działki 3107/9), 3107/54 (z podziału działki 3107/10), 3107/52 (z podziału działki 3107/11), 3107/48 (z podziału działki 3107/13), 3107/50 (z podziału działki 3107/12), 3107/46 (z podziału działki 3107/14), 3107/42 (z podziału działki 3107/25), 3107/44 (z podziału działki 3107/32), 3107/39 (z podziału działki 3107/28), 3813/1 (z podziału działki 3813), 3107/37 (z podziału działki 3107/36);

 • obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa: 274.

Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych:

 1. w związku z budową kanalizacji deszczowej

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka

 • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2876/6, 2871, 3107/25;

 • obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa: 513/3.

 1. w związku z przebudową napowietrznej linii energetycznej

Jednostka ewidencyjna 201108_4 miasto Sokółka

 • obręb ewidencyjny 0234 Sokółka- Kamionka Nowa: 278/3.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, na stronie internetowej BIP, a także w lokalnej gazecie „infoSokółka”.

STAROSTA

Piotr Rećko

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-05-09

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-05-10