OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku OŚA-V.6740.4.3.2017

OŚA-V.6740.4.3.2017                       

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 27 marca 2017r.

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Sokółki z siedzibą Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 21 lutego 2017r. i uzupełniony dnia 21 marca 2017r.

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa drogi gminnej Nr 103724B (od drogi powiatowej nr 1003B – Boguszowski Wygon), klasa techniczna – D, kategoria ruchu – KR1 na działkach objętych inwestycją o nr geod. 541, 550, 319/3, 316, 547/1 obręb Bogusze, gm. Sokółka, pow. sokólski.

            Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201108_8 Sokółka – obszar wiejski

  • obręb ewidencyjny 0004 Sokółka: 541, 550, 319/3, 316/1 (z podziału działki 316), 547/4 (z podziału działki 547/1) obręb Bogusze, gm. Sokółka, pow. sokólski.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

z up. Starosty

Bernard Łuckiewicz

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2017-03-27

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-03-29