OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO o znaku: OŚA-V.6740.4.2.2017

OŚA-V.6740.4.2.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) Starosta Powiatu Sokólskiego zawiadamia, że ponownie jest prowadzone postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. K. Putry- drogi gminnej kategorii D (dojazdowa) w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej” w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowie infrastruktury i wycince kolidującego drzewostanu.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna: 201108_4 Sokółka- miasto:

obręb ewidencyjny 0034- m. Sokółka, działki o nr ewid. 528, 888/2, 898/10, 880/5, 906/3, 898/11, 898/13 (z podziału działki nr 898/12) i 892/1 (z podziału działki nr 892) oraz na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone o nr ewid. 393/1, 393/2, 898/2, 897/1 obręb 0034- m. Sokółka, gm. Sokółka.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 STAROSTA

  Piotr Rećko 

OŚA-V.6740.4.2.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Powiatu Sokólskiego zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sokółki, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. K. Putry – drogi gminnej kategorii D (dojazdowa) w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej” polegającej na budowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, budowie infrastruktury i wycince kolidującego drzewostanu.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna: 201108_4 Sokółka - miasto:

obręb ewidencyjny 0034 – m. Sokółka, działki o nr ewid. 528, 888/2, 898/10, 880/5, 906/3, 898/11, 898/13 (z podziału działki nr 898/12) i 892/1 (z podziału działki nr 892),

oraz na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone o nr ewid. 393/1, 393/2, 898/2, 897/1 obręb 0034 – m. Sokółka, gm. Sokółka. Ograniczenie będzie polegać na pracy podnośnika koszowego na części ww. działek w celu demontażu istniejących i montażu projektowanych przyłączy napowietrznej linii energetycznej.

Działki o nr ewid. 898/11, 898/13 (z podziału działki nr 898/12) i 892/1 (z podziału działki nr 892) planowane są do przejęcia na własność Gminy Sokółka z dniem kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Referacie Architektury i Budownictwa, ul. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pok. 58, w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, na stronie internetowej BIP, a także w lokalnej gazecie „infoSokółka”.

 STAROSTA

  Piotr Rećko 

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-07-27

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-06-16