OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

                                               

OŚA-V.6740.4.2.2017                       

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO

z dnia 24 lutego 2017r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 art. i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. poz. 23) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Sokółki z siedzibą Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 03 lutego 2017r. i uzupełniony dnia 16 lutego 2017r.

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Budowa ul. K. Putry – drogi gminnej kategorii D (dojazdowa) w Sokółce wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej” na działkach objętych inwestycją o nr geod. 528, 888/2, 898/10, 880/5, 906/3, 898/11, 898/12, 892 oraz na działkach z których korzystanie będzie ograniczone o nr geod. 393/1, 393/2, 898/2, 897/1 obręb Sokółka, gm. Sokółka, pow. sokólski.

            Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto

  • obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 528, 888/2, 898/10, 880/5, 906/3, 898/11, 898/13 (z podziału działki 898/12) i 892/1 (z podziału działki 892) oraz na działkach z których korzystanie będzie ograniczone o nr geod. 393/1, 393/2, 898/2, 897/1 obręb Sokółka, gm. Sokółka, pow. sokólski.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, strony po tym terminie w ciągu 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 711 08 29.

 

z up. Starosty

Bernard Łuckiewicz

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Bernard Łuckiewicz

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2017-02-27