Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.9.2017

Sokółka, dnia 06 kwietnia 2017r.

OŚA-I.6341.9.2017

I N F O R M A C J A

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Pula - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16 – 100 Sokółka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych, tj:

  • rozbiórkę i budowę 5 szt. przepustów pod drogą powiatową,
  • budowę 9 szt. przepustów pod drogą powiatową oraz ciągiem pieszo – rowerowym,
  • budowę 18 szt. wylotów kanalizacji deszczowej – W18,

b) szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych do ziemi,

w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1303B od km 0+000 do 10+614,18 oraz od km 11+614,18 do km 13+293,86” zlokalizowanego w obrębie miejscowości Miasto Sokółka, Bogusze, Gilbowszczyzna Szyndziel, gm. Sokółka oraz w obrębie miejscowości Kumiałka, Kładziewo i Trzcianka, gm. Janów, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Sokółce, Urzędu Gminy w Janowie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/,Urzędu Miejskiego w Sokółce –  http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Gminy w Janowie - http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-04-06

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-04-11

Rejestr zmian