Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.8.2017

Sokółka, dnia 28 marca 2017r.

OŚA-I.6341.8.2017

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

             Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1 , 15 – 950 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych:

- likwidację odcinka rowu,

- likwidację istniejącej komory zintegrowanej z osadnikiem,

- wykonanie odcinka kanału deszczowego oraz osadnika,

- wlot rowu do osadnika,

- wlot wód deszczowych z istniejącego rowu poprzez osadnik poziomy i pionowy do kanału,

b) szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków z rowu po ich podczyszczeniu w osadnikach do kanału deszczowego,

na działce o nr geod. 728 położonej w obrębie Nr 10 Mickiewicza, Miasto Białystok, woj. podlaskie, w ramach budowy drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Białymstoku – http://www.bip.bialystok.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-03-28

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-03-29

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-03-29

Rejestr zmian