INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.54.2017.EC

Sokółka, dnia 09 listopada 2017r.

OŚA-I.6341.54.2017.EC

 


I N F O R M A C J A

 


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)


podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16 – 124 Sidra w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej na działce o nr geod. 609/2 w Sidrze do rzeki Siderka w km 21+500, gm. Sidra, pow. sokólski, woj. podlaskie.


Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Zainteresowani mogą składać w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka, II piętro, pokój 57, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7 30 – 15 30.


Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Sidrze oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/  i Urzędu Gminy w Sidrze http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/ .

z up Starosty                    

Krzysztof Bakunowicz               

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-11-09

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-13

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-13

Rejestr zmian