INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.51.2017.EC

Sokółka, dnia 30 października 2017r.

OŚA-I.634151.2017.EC


I N F O R M A C J A


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)

 

podaję do publicznej wiadomości informację


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 – 620 Białystok, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę przepustu wraz z podczyszczeniem rowu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki w km 3+603, stanowiącą działkę o nr geod. 31/3 w obrębie miejscowości Kamionka Nowa, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Zainteresowani mogą składać w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka, II piętro, pokój 57, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7 30 – 15 30.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Suchowoli oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/  i Urzędu Miejskiego w Sokółce – http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

z up. Starosty                 

Krzysztof Bakunowicz            

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-07

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-07

Rejestr zmian