Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.34.2017.AT

Sokółka, dnia 11 sierpnia 2017r.

OŚA-I.6341.34.2017.AT

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16 – 150 Suchowola, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie urządzeń wodnych:

a) przebudowę przepustu pod drogą gminną Nr 103477B,

b) budowę 2 szt. przepustów pod drogą gminną Nr 103477B.

Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonego pasa drogowego do ziemi (nieutwardzonego rowu melioracyjnego).

W ramach inwestycji drogowej pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103477B Nowe Stojło - Piątak”.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Suchowoli oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Suchowoli – http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/.

z up. Starosty                         

Krzysztof Bakunowicz                 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-08-17

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-08-17

Rejestr zmian