INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.32.2017.UJ

Sokółka, dnia 15 września 2017r.

OŚA-I.6341.32.2017.UJ

 

 


I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121)

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego w imieniu, którego działa Pan Grzegorz Artur Pul – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16 – 100 Sokółka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę i przebudowę urządzeń wodnych, tj.:

a) budowa i przebudowa przepustów drogowych,

b) odtworzenie i renowacja rowów drogowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą rowów drogowych

w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1323B na odcinku Budno – Nowinka” zlokalizowanego w obrębie miejscowości Budno, gm. Janów i Nowinka,
gm. Sidra, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Zainteresowane przedmiotem postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę i wnieść ewentualne uwagi, wniosku lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: OŚA-I.6341.32.2017.UJ)
w Referacie Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka, II piętro, pokój 60B
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek w godz. 7 30 – 15 30 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Sidrze, Urzędu Gminy w Janowie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/, Urzędu Gminy w Sidrze http://bip.ug.sidra. wrotapodlasia.pl/ oraz Urzędu Gminy w Janowie http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/.

 


z up. Starosty                

Wiesława Burnos              

Dyrektor Wydziału             

Ochrony Środowiska i Architektury

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-18

Rejestr zmian