Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.18.2017

Sokółka, dnia 25 maja 2017r.

OŚA-I.6341.18.2017

 I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1 , 15 – 950 Białystok w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a)      szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych
i roztopowych z projektowanych kanałów deszczowych do cieku Bażantarka poprzez wylot WL-R,

b)      wykonanie urządzeń wodnych, tj:

- przebudowa wylotu WL-R,

- likwidacja wylotu 347w, 350w, 355w,

- likwidacja wylotów bezpośrednio z wpustów deszczowych W1, W2, W3, W4,

- budowa przepustu P1 na cieku Bażantarka,

- przejście rurociągu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej pod ciekiem Bażantarka,

w związku z rozbudową ulicy Octowej na odcinku od Alei I. J. Paderewskiego do ul. Sejneńskiej w Białymstoku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.).

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Białymstoku – http://www.bip.bialystok.pl/

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-05-25

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-05-25

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-05-25

Rejestr zmian