Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.16.2017

Sokółka, dnia 10 maja 2017r.

OŚA-I.6341.16.2017

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16 – 113 Szudziałowo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych – urządzenia wodnego studni Nr 1A na działce o nr geod. 282/4 w obrębie miejscowości Szudziałowo oraz na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni Nr 1 położonej na działce o nr geod. 280 w obrębie miejscowości Szudziałowo, służących do poboru wody podziemnej na terenie ujęcia wody podziemnej w Szudziałowie, gm. Szudziałowo, pow. sokólski, woj. podlaskie.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Szudziałowie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Gminy w Szudziałowie – http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-05-10

Rejestr zmian