Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.15.2017

Sokółka, dnia 10 maja 2017r.

OŚA-I.6341.15.2017

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Kuźnica, ul. Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16 – 123 Kuźnica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, tj. dwóch przepustów pod koroną drogi w km 2+280 zlokalizowanych na działce o nr geod. 65 w obrębie miejscowości Czuprynowo, gm. Kuźnica, pow. sokólski, woj. podlaskie, w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103652B Kuźnica – Czuprynowo.

Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.).

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Kuźnicy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Gminy w Kuźnicy – http://bip.ug.kuznica.wrotapodlasia.pl/ 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bakunowicz

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-05-11

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-05-11

Rejestr zmian