Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o znaku OŚA-I.6341.64.2016

Sokółka, 03 stycznia 2017r.

OŚA-I.6341.64.2016

I N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 3084/P/NN/16 z dnia 21 grudnia 2016r., znak: NN-404/W/392-MM/16 na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu dwuotworowego w ciągu ul. KD3Zw km 0+192,49/0+195,84 w ramach inwestycji „Budowa ulicy KD3Z na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ciołkowskiego do skrzyżowania z projektowaną ul. KD5L i ulicy KD5L na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z projektowaną ul. KD3Z wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budową linii oświetlenia ulicznego, budową linii kablowej NN oraz przebudową linii napowietrznej”.

 Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.).

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej powiatu sokólskiego – http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/ i Urzędu Miejskiego w Białymstoku – http://www.bip.bialystok.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-01-03

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2017-01-11

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2017-01-11

Rejestr zmian