Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego

Starostwo Powiatu Sokólskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kamiński, adres poczty elektronicznej krzysztof.kaminski@sokolka-powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 711 08 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres organu odwoławczego: ul. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

Adres e-mail organu odwoławczego: starostwo@sokolka-powiat.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 711 08 76

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego oraz wejście ewakuacyjne z tyłu budynku.

Przed wejściem głównym znajdują się schody (6 stopni), a z boku budynku podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych, brak jest progów utrudniających wjazd wózków inwalidzkich. W środku budynku znajduje sie winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście ewakuacyjne znajduje się na terenie płaskim i jest bez podjazdu dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Dlaosób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia: na parterze do Biura podawczego oraz do pomieszczeń Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnospraności, na II i III piętrze.

Dla osoby niepełnosprawnej udogodnieniem jest możliwość przywołania pracownika merytorycznego do Biura Podawczego

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy Biurze Podawczym. 

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

W Starostwie Powiatowym w Sokółce nie mozna skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.