Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego

Starostwo Powiatu Sokólskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Sokółskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kamiński, adres poczty elektronicznej krzysztof.kaminski@sokolka-powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 711 08 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres organu odwoławczego: ul. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka

Adres e-mail organu odwoławczego: starostwo@sokolka-powiat.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 711 08 76

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce: miasto Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

Do budynku dla potrzeb interesantów prowadzi jedno główne wejście od strony parku miejskiego. Wejście do budynku odbywa się po schodach głównych usytuowanych z tego kierunku. Schody posiadają 6 stopni, krawędź pierwszego i ostatniego stopnia jest oznakowana żółtymi pasami ostrzegawczymi. Drzwi wejściowe do  budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Przed budynkiem, po lewej stronie wjazdu na parking, wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd do budynku dla osób poruszających się na wózkach możliwy jest poprzez pochylnię z dwustronnymi poręczami i spocznikami, usytuowaną od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Obok pochylni znajdują się drugie schody prowadzące do wejścia głównego.     

Budynek składa się z czterech kondygnacji - parteru i pięter I-III. Zapewniono w nich wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne. Wyjątek stanowi Wydział Komunikacji i Dróg mieszczący się po prawej stronie parteru z pionową barierą komunikacyjną spowodowaną schodami wejściowymi bez platformy lub pochylni. Zapewnia się dostęp alternatywny poprzez przywołanie i zejście pracownika merytorycznego do interesanta potrzebującego załatwić sprawę urzędową w tym wydziale.

Po wejściu na parter budynku, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o usługach w budynku i ich  lokalizacji.   

Na piętra można dostać się windą dostosowaną do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na każdej kondygnacji na ścianie korytarza obok wejścia na schody umieszczono informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń do obsługi interesantów w budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.

Osoby korzystające z psa asystującego mają nieograniczony dostęp do budynku i jego pomieszczeń.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

W Starostwie Powiatowym w Sokółce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.